گزارش فعالیتها ها

جهت مشاهده مشروح گزارش روی موضوع آن کلیک نمایید

  •   تاریخ 30-11-1396گزارش جامع بازرسي به مجمع عمومي سال 96
  •   تاریخ 96/08/14حضور انجمن صنفي در جشنواره دريا مسير پيشرفت
  •   تاریخ 3/9/1394گزارش رييس هيات مديره در مورد عملکرد انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران طي نيمه دوم سال 93 لغايت تا آخر نميه اول 94
  •   تاریخ 3/9/1394گزارش بازرسين انجمن در مجمع سالانه مهر 1394
  •   تاریخ 93/9/4گزارش رييس هيات مديره در مورد عملکرد انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران طي سال92-93
  •   تاریخ 92/7/14گزارش مجمع انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران
  •   تاریخ گزارش برگزاري بيست و يکمين همايش هماهنگي ارگانهاي دريايي کشور