بازگشت

تاریخ درج : 1399/04/06
موضوع : سميلاتور و شبيه ساز تخليه و بار گيري کشتي هاي نفتکش با نام "سيميلاتور سينا"سميلاتور و شبيه ساز تخليه و بار گيري کشتي هاي نفتکش با نام "سيميلاتور سينا" ،بداعت و نو آوري جديد از جوانان توانمند و با انگيزه ايراني.

پيرو تلاش هاي مهندس رضايي در بومي سازي و توانمندسازي فني شرکتهاي دانش بنيان در تعميرات سيستم پايش هشدار موتور خانه AMS و سيستم سطح سنجي مخازن در ايران و بهرهمندي شمنا از اين قابليت، در گام بعدي و در همکاري علمي و تحقيقاتي با شرکت دانش بنيان دياکو و در جهت ارتقا کيفي آموزش دريانوردان و براي اولين بار در ايران سميلاتور و شبيه ساز سيستم تخليه و بارگيري نفتکش با حمايت معنوي و فني انجمن صنفي دريانوردان توسط شرکت مذکور و با رعايت استانداردهاي عملياتي و آموزشي ساخته شد. از اين سميلاتور در روز دريانورد و با حضور تعدادي از کاپيتان هاي شمنا و کشتيراني در دبيرخانه انجمن، رونمايي شد.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21