بازگشت

تاریخ درج : 1398/11/21
موضوع : گزارش برگزاري مجمع فوق العاده و مجمع عمومي ساليانه انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايرانمجمع فوق العاده و مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران روز گذشته با حضور دريانوردان عضو انجمن و همچنين مقامات محترم دولتي برگزار گرديد.
در اين مراسم آقاي دکتر محجوب رئيس محترم خانه کارگر و نماينده مردم تهران و آقاي دکتر مهمانپرست از مسئولين وزارت خارجه و همچنين گروه هاي مختلف دريانوردان و نمايندگان آن ها حضور داشتند و به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند.در مجمع فوق العاده، اساسنامه جديد انجمن براساس فرمت جديد وزارت کار بررسي و به تصويب مجمع رسيد.در اين مراسم اعضاي هيات مديره و بازرسي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران به ارائه گزارش عملکرد دوره ششم اين هيات مديره در حوزه هاي مختلف پرداختند که تمامي گزارش ها به تاييد مجمع رسيد.انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21