بازگشت

تاریخ درج : 1398/04/02
موضوع : بيانيه ITF در خصوص خشونت کار بر عليه زنان

بيانيه ITF در خصوص خشونت کار بر عليه زنان که در کميته مقابله با خشونت اجلاس سازمان جهاني کار مطرح گرديد.