بازگشت

تاریخ درج : 1397/09/20
موضوع : جلسه ي نمايندگان انجمن صنفي دريانوردان با مديران ارشد شرکت تامين نيروي کشتيراني ج.ا

در جلسه اي که نمايندگان انجمن صنفي با مديران ارشد شرکت تامين نيروي کشتيراني ج.ا داشتند. موارد زير مطرح گرديد.
1- برنامه ريزي جهت تدوين و تنظيم قرار داد پيمان جمعي بر اساس استانداردها و قوانين بين الملل و همکاري جهت رفع مشکلات موجود در پرداخت ارزي.
انجمن ضمن تشکر از تلاش هاي مديريت تامين نيرو و درک شرايط و محدوديت هاي موجود تمامي توان خود را جهت رفع اين مشکلات به کار خواهد برد و دريانوردان و شرکت کشتيراني را در اين دوره حساس تنها نخواهد گذاشت.
2- موضوع عدم اعمال افزايش قانوني سالانه کارکنان دريايي طبق بخشنامه شورايعالي کار از ابتداي 97 مطرح گرديد. که خوشبختانه دستورات لازم توسط معاونت پشتيباني و سرمايه انساني کشتيراني داده شده است و از ابتداي سال 1397 اين افزايش اعمال و معوقات آن به دريانوردان پرداخت خواهد شد.