بازگشت

تاریخ درج : 1397/09/11
موضوع : مذاکرات پيمان جمعي ميان انجمن صنفي دريانوردان و شرکت کشتيراني والفجر

مذاکرات پيمان جمعي با کشتيراني والفجر و آغاز پروژه مشترک در تدوين و تنظيم سند NCV-CBA براي شناورهاي offshore و فراساحلي با GT زير 3000 و 500 براي اولين بار در ايران. اميد است با پيشگامي و همکاري تخصصي شرکت والفجر با انجمن در تدوين اين سند مهم و موثر ، شاهد نظام مند شدن قرارداد ها و جذب سالم دريانوردان در شناورهاي offshore و فراساحلي در کل شرکتهاي فعال دريايي باشيم.