بازگشت

تاریخ درج : 1397/09/06
موضوع : تفاهم نامه همکاري في مابين کميته علمي و پژوهشي انجمن صنفي دريانوردان و شرکت دانش بنيان سورين طبرستان

تفاهم نامه اي در خصوص نصب و راه اندازي شبيه ساز پل فرماندهي کشتي في مابين انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران و شرکت دانش بنيان سورين طبرستان امضاء شد؛ اين محصول کشور را در زمينه هاي تجاري و نظامي بي نياز نموده است. اين اقدام جهت حمايت از طرح ها و ابداعات و نوآوريهاي دريانوردان نخبه و خوش فکر با پيگيري کميته علمي و پژوهشي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران صورت پذيرفت.