بازگشت

تاریخ درج : 1397/09/06
موضوع : جلسه دو سالانه تعيين جدول حداقل حقوق دريانوردان که در ژنو برگزار شد

پيرو دعوت رسمي سازمان جهاني کار (ILO) از انجمن صنفي دريانوردي تجاري ايران جهت حضور در جلسه دو سالانه تعيين جدول حداقل حقوق دريانوردان که با حضور نمايندگان و مقاماتي از اتحاديه مالکان کشتي ها (ICS) و ITF و پارلمان اروپا و صندوق صندوق بين المللي پول (IMF) در مقر اصلي ILO در ژنو صورت پذيرفت. نماينده انجمن آقاي رضايي به عنوان يکي از 6 راي اصلي هيات منتخب اتحاديه هاي دريانوردي و يکي از 12 راي کميته مشترک دريانوردان و مالکان انتخاب گرديد. در اين جلسه چالشي سرانجام پس از چند سال ، توافق براي افزايش حداقل دستمزد بر اساس شاخص هاي اقتصاد بين المللي حاصل گرديد که از تاريخ معين در سال 2019 تا سال 2021 طي سه مرحله افزايش يابد.