بازگشت

تاریخ درج : 1397/09/05
موضوع : قطعنامه شماره 7 اجلاس سراسري itf مبني بر لزوم تسهيل در دريافت رواديد براي دريانوردان در سرتاسر دنيا