بازگشت

تاریخ درج : 1397/04/13
موضوع : تصميم جديد کانال پاناما براي ارتقاء ترانزيت LNG

تصميم جديد کانال پاناما براي ارتقاء ترانزيت LNG

کانال پاناما تصميم دارد در تاريخ يک اکتبر سال جاري ميلادي، با برداشتن محدوديت‌هاي مربوط به ترانزيت شناور‌هاي حمل LNG از آبراه‌هاي جديد کانال، ميزان مبادلات را افزايش دهد.

به گزارش گروه بين الملل مانا و به نقل از اداره کانال پاناما، پس از آنکه آبراه‌هاي جديد کانال توسعه يافته پاناما در ژوئن ???? ميلادي گشايش يافت، شناور‌هاي حمل LNG تنها در ساعات روز و مسير رفت مجاز به حرکت بودند. اما از تاريخ يک اکتبر سال جاري ميلادي ضمن برداشته شدن محدوديت ها، تعداد مبادلات نيز شاهد رشد قابل توجهي خواهد بود. 
اين گزارش ادامه داد: کانال پاناما مبادله رزرو يک روز را براي شناور‌هاي حمل LNG لغو کرد و در مقابل گزينه تردد شناور‌ها بدون نياز به رزرو را تا حدي که ظرفيت شناور‌ها اجازه مي‌دهند، اضافه کرد. طي دو سال گذشته، مسير آبي پاناما شاهد تردد ??? فروند LNG بوده است که ?? فروند آن‌ بدون رزرو وارد کانال شده و کانال توانسته از اين تعداد ترانزيت ?? فروند در يک روز را مديريت کند.
در همين راستا معاون اجرايي کانال پاناما در بيانيه‌اي گفت: برداشتن محدوديت تردد در روز بدان معناست که شناور‌هاي LNG درست همانند ديگر شناور‌ها قادر به عبور از آبراه‌هاي جديد در شب نيز هستند. افزون بر آن، برداشتن محدوديت تردد يکطرفه ضمن آنکه امکان عبور شناور‌ها از درياچه Gutan ميسر مي‌شود، دو فروند LNG نيز همزمان مي‌توانند از کانال در دو مسير مخالف تردد داشته باشند. اين تغييرات کارايي کانال را افزايش داد و زمان بيشتري براي عبور شناور‌هاي LNG فراهم آورد که در نتيجه حمل کنندگان LNG مي‌توانند با استفاده از فرصت مهياشده وارد رقابت براي ثبت مبادلات خود در کانال شوند.
در حال حاضر، شناور‌هاي حمل LNG به طور ميانگين در هفته ?.? ترانزيت را انجام مي‌دهند، اما با توجه به بازار روبه رشد براي گاز طبيعي مايع در حوزه پاسفيک، ميزان تقاضاي حمل کنندگان LNG افزايش يافته است. 
انتظار مي‌رود ترانزيت شناور‌هاي LNG از مسير‌هاي آبي بيش از ?? درصد تا پايان سال مالي ???? ميلادي و در مقايسه با ???? افزايش يابد.