بازگشت

تاریخ درج : 1397/04/13
موضوع : راز حباب هاي درياچه آبراهام چيست

به گزارش مانادرياچه آبراهام(  Abraham Lake) درياچه اي زيبا و ديدني که گويا، صدها عروس دريايي در زير آب يخ زده ي آن، به خواب زمستاني رفته اند.
مي دانيم که درياچه است مي دانيم که يخ زده اما راز اين حباب هاي محبوس شده در زندان يخي درياچه چيست؟ از جنس آب است اما در دل حباب هايش آتش خفته اي قرار دارد که منتظر يک جرقه است.

آتش و آب ميان حباب

اين حباب هاي کوچک و بزرگ، ميان راه يخ زده اند

آتش و آب ميان حباب

حبابي پر از متان ...

به آن ها حباب گاز متان مي گويند.
از کف رودخانه مي آيند و در نتيجه ي مصرف شدن برگ ها، گياهان و جسد حيوانات مرده توسط باکتري ها توليد شده اند.در فصول گرم سال، هنگامي که آب درياچه جريان دارد، اين حباب ها از اعماق درياچه به سطح آمده و وارد هوا مي شوند.
اما در فصل زمستان و در سرماي منفي ?? درجه سانتي گراد، با اينکه دماي آب در کف درياچه پايين تر است، اما سطح درياچه يخ زده مي زند.

آتش و آب ميان حباب

خواب زمستاني حباب ها ...

حباب ها خودشان را به سطح آب مي رسانند ، اما در برخورد با سطح درياچه متوقف شده و محبوس مي شوند. يخ و دماي پايين آب، باعث منجمد شدن حباب ها شده و اينجاست که به خواب زمستاني مي روند.

با گرم شدن هوا، يخ درياچه هم کم کم آب مي شود و حباب هاي متان نيز به هوا آزاد مي شوند.

آتش و آب ميان حباب

زيبا ولي خطرناک ...

همان قدر که به اندازه سپيدي شان زيبا هستند، به اندازه ناشناخته بودنشان خطرناک اند. قدرت گاز متان حبس شده، ?? برابر قدرت گاز Co? فشرده شده است. اين بدان معناست که بر روي درياچه اي از نارنجک قدم مي زنيد.

آتش و آب ميان حباب

از جنس آب، به رنگ آتش ...

هرچند که متان موجود در درياچه خالص نبوده و در واقع متان يخ زده و هيدراته شده است اما به شدت قابل اشتعال است و اين حباب هاي محبوس شده نيز استثنا نيستند.
اگر روي يخ را بشکنيد تا يکي از حباب  آزاد شود و همزمان آن را با يک فندک مشتعل کنيد، سريعا آتش مي گيرد.

آتش و آب ميان حباب