بازگشت

تاریخ درج : 1397/04/13
موضوع : حضور اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران در مراسم روز جهاني دريانورد

حضور اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران در مراسم روز جهاني دريانورد مورخ 9/4/1397 به همراه آقاي ياشار خزائي دريانورد نمونه معرفي شده از طرف انجمن .