آموزش دریانوردی

جهت مشاهده مشروح رویکرد روی موضوع آن کلیک نمایید

  •   نویسنده   :  کنوانسيون کار دريايي چيست؟
  •   نویسنده   :  طرح طبقه بندي مشاغل و پرداختي به کارگران
  •   نویسنده   ترجمه : شهرام هادي زاده :  ?? مورد از تعميرات Oily Water Seaparator که هر مهندس کشتي بايد بداند!
  •   نویسنده   ترجمه شهرام هادي زاده :   نکته مهم براي بازرسي ؛ تعمير و نگهداري از جرثقيل موتورخانه کشتي