بازگشت


تاریخ درج : 1397/10/09
موضوع : اطلاعيه شماره 52

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران

****** اطلاعيه 52 *****

ريانوردان گرامي شاغل در شرکت ملي نفتکش ايران
پيرو مکاتبات صورت گرفته امور حقوقي شرکت ملي نفتکش ايران با انجمن صنفي به عنوان مدافع حقوق دريانوردان ، اين انجمن وظيفه خود مي داند تا دريانوردان و اعضا را نسبت به مشروح ذيل آگاه نمايد و زمينه را جهت مشارکت عمومي فراهم نمايد.
نظر به اينکه سازمان تامين اجتماعي براي سال هاي 2009 -2014 پرداختهاي ارزي به دريانوردان را بدون در نظر گرفتن سقف حقوق، مشمول حق بيمه ساخته و نسبت به کسر آن از حساب هاي شمنا همراه با جرايم متعلقه اقدام نموده است و چنانچه اين رويه ادامه يابد، افزايش اين حق بيمه طبق قانون بر سهم کارگر (دريانوردان) نيز تاثير منفي خواهد گذاشت و زيان مشترک شمنا و ديگر مالکان کشتي به همراه دريانوردان کشور خواهد بود.
لذا در اين خصوص شمنا مبادرت به طرح دعوايي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي نموده. اما لازم است تا دريانوردان به صورت موازي و به عنوان اشخاص حقيقي ذينفع به صورت جداگانه در ديوان عدالت اداري با همکاري واحد حقوقي شمنا در اين خصوص طرح شکايت نمايند.
لذا از دريانوردان ذينفع و داوطلباني که علاقه مند به همکاري هستند تقاضا داريم حداکثر تا تاريخ 13 ديماه 1397 به واحد حقوقي شمنا خود را معرفي نمايند.
تلفن واحد حقوقي : 021-23805410