بازگشت


تاریخ درج : 1397/08/06
موضوع : اطلاعيه شماره 46

-----------------  اطلاعيه ------------
انجمن صنفي دريانوردان.
با آگاهي از محدوديتها و درک مشکلات اقتصادي و بحران ارزي موجود براي کشور و متعاقب آن شرکتهاي دريايي.

ضمن تقدير از شرکتهايي که علي رغم اين مشکلات در پرداخت و انجام تعهدات ارزي خود به دريانوردان  پايبند بوده اند.
از ساير شرکتهاي دولتي و خصوصي فعال در عرصه دريانوردي مي خواهد تا در اين زمينه به تعهدات  و پرداخت هاي ارزي خود به دريانوردان و پرسنلشان پايبند باشند.