بازگشت


تاریخ درج : 1397/05/09
موضوع : دعوت به شرکت در مجمع عمومي عادي سال 1397-مرحله دوم

اعضاي محترم انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران  

احتراما" به آگاهي مي رساند، مرحله دوم مجمع عمومي عادي سالانه روز  شنبه مورخ 20 مردادماه 1397  راس  ساعت17:00  با دستور كار مشروحه  ذيل در محل دبيرخانه اين انجمن برگزار مي گردد.

1.       استماع گزارش هيات مديره ، مالي و  بازرسين

2.      راي گيري و انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسين

     همچنين هر عضو مي تواند براساس تبصره 4 ماده  10  اساسنامه با سه وكالت از سوي ديگر اعضا در جلسه حضور يابد . در صورت هرگونه سوال ،  اعضاي محترم مي توانند با دفتر انجمن شماره 88523362-021 و شماره فاکس : 88731603- 021 تماس بگيرند. ضما" ضروري است پس از تکميل برگ وکالت جهت تطابق و صحت امضاء ، حداکثر تا تاريخ 16/5/97 آن را به دفتر انجمن ارسال يا ارائه دهند.

شايان ذكر است  متن اساسنامه و فرم هاي مورد نياز در همين سايت و در بخش فرم ها قابل دسترسي است.

 اطلاع رساني به ديگر اعضاي انجمن مزيد امتنان خواهد بود.  

آدرس محل برگزاري مجمع :

تهران ، شيان ، ميدان شهيد طجرلو خيابان طجرلو شرقي پلاک 63 موسسه آموزشي کشتيراني جمهوري اسلامي  طبقه همکف سالن آمفي تئاتر

آدرس ايميل : office@imm-syndciate.com

 

                                                                         با تشکر و تجديد احترام

                                                                         دبيرخانه