بازگشت


تاریخ درج : 96/11/17
موضوع : دعوت به همکاري جهت هماهنگ کننده ITF در منطقه خاورميانه



باسمه تعالي

به اطلاع ميرساند پيرو رايزني هاي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران با اتحاديه جهاني حمل و نقل (ITF ) مقرر گرديده است تعداد محدودي از دريانوردان بعنوان هماهنگ کننده اين اتحاديه جهاني در منطقه خاورميانه  بالاخص خليج فارس، در آينده نزديک مشغول به فعاليت شوند و پس از طي بازه آزمايشي و نظارتي در صورت تاييد اين اتحاديه به عنوان بازرس ITF به کار گرفته خواهند شد.
شرکت در دوره آموزشهاي مقدماتي بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهاي ITF شرط اوليه تحقق اين فرصت ارزشمند براي جامعه دريانوردان ايراني است.
انجمن صنفي دريانوردان ايراني در نظر دارد تعداد محدودي از دريانوردان را براي برگزاري اين دوره به مقر ITF (لندن) در فروردين ماه 1397 اعزام نمايد.
از دريانورداني که واجد شرايط مندرج در اين آگهي ميباشند دعوت مينماييم تا پايان وقت اداري پنجشنبه 19 بهمن 1396 رزومه و درخواست خود را جهت بررسي و ارزيابي به دفتر انجمن ارسال فرمايند.

شرايط هماهنگ کننده منطقه اي ITF:


1. تخصص دريايي مربط
2. تسلط به زبان انگليسي
3. توانايي استقرار و يا رفت و آمد به بنادر ايران و منطقه به صورت مستمر
4.آشنايي با اهداف و نحوه فعاليت اتحاديه جهاني حمل و نقل(ITF )
5. عضويت در انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
6. برخورداري از حسن شهرت
7. سپردن تعهد رسمي به انجمن در قبال شركت در دوره .

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران


?? www.imm-syndicate.com
?? office@imm-syndicate.com
?? @officeimms
?? 021-88523362
?? 021-88731603

Iranian Merchant Mariners Syndicate??

تهران،خيابان قائم مقام فراهاني،كوچه ششم،پلاك 15،طبقه همكف