بازگشت


تاریخ درج : 30/2/96
موضوع : معرفي دبير انجمن
اعضاء محترم انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
احتراما" بدينوسيله اعلام مي گردد جناب آقاي کاپيتان حسن تيمورتاش از مورخ 18 ارديبهشت 1396 کار خود را با سمت دبيري انجمن آغاز نمودند ، براي ايشان آرزوي توفيق روزافزون  و موفقيت در کارهاي محوله داريم .
با تشکر
دبيرخانه