بازگشت


تاریخ درج : 03/08/1395
موضوع : مصوبات کارگاه منابع انساني انجمن صنفي دريانوردان
بند يک : ماده 12 قطعنامه
با توجه به اهميت نقش نيروي انساني در افزايش قابليت و بهره وري ناوگان ملي و  صنايع دريايي، ضروري است شغل دريانوردي در همه رده ها و عناوين شاغل در انواع شناورها، فارغ از حوزه تردد، جزء مشاغل سخت و زيان آور به رسميت شناخته شود. همچنين به منظور ايجاد انگيزه در دريانوردان ايراني معافيتهاي مالياتي حقوق و دستمزد تصريح شده در قوانين، اجرايي گردد. در اين راستا همکاري و تعامل کليه ارگانهاي ذيربط و متولي امر، تا حصول نتيجه قطعي را خواستاريم.


 بند دوم : ماده 13 قطعنامه
با توجه به وجود مغايرتها و تناقضات بين مقاوله نامه کاردريايي و برخي از قوانين و مقررات جاري کشور ضروري است اقدامات لازم جهت تغيير، تطبيق و در صورت لزوم تنقيح قوانين جاري و با حمايت کليه دستگاههاي قانون گذار و مجري صورت پذيرد.


بند سوم : بخشي از ماده اول قطعنامه
با توجه به رکود  موجود  در صنعت حمل و نقل دريايي و اثرات سوء آن در اشتغال، پرداخت دستمزد، رعايت مسائل ايمني کار بر روي شناورها، و همچنين در راستاي سياستهاي حمايتي از بخش خصوصي در دريا، اتحاد و اجراي سياستهاي حمايتي همچون ايجاد صندوق حمايتي دريانوردان، اعطاي سوخت يارانه اي و ... ضروري است

مصوبات اين جلسه  در 3 بند تصويب که در قطعنامه همايش هجدهم كيش درج گرديد