بازگشت


تاریخ درج : 95/01/17
موضوع : نامه فروردين 1395 جمعي از همکاران دريانورد شرکت ملي نفتکش در خصوص محاسبه مرخصي استحقاقي کارکنان دريايي آن شرکت

احتراماً، در مورد نامه فروردين 1395 جمعي از همکاران دريانورد شرکت ملي نفتکش در خصوص محاسبه مرخصي استحقاقي کارکنان دريايي آن شرکت، نکات ذيل جهت استحضار و تنوير افکار به شرح ذيل ايفاد مي گردد. شايان ذکر است کلماتي که داخل "گيومه" قرار دارند مستقيماً از متن اسناد مرتبط نقل قول شده اند

 

1)       عطف به ماده 52 قانون کار کشور مصوب 29/8/1369، "در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نمايد."

2)       عطف به ماده 64 قانون مذکور مرخصي استحقاقي سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا" يکماه است ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي کار کمتر از يکسال مرخصي مزبور به نسبت مدت کار انجام يافته محاسبه مي شود

3)       عطف به ماده 65 قانون مذکور "مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي‌باشد."

4)       عطف به بند 3 استاندارد 2.3 مقاوله نامه کار دريايي (MLC2006)، "ساعات کار معمول دريانوردان بايد بر اساس 8 ساعت در روز و يک روز استراحت در هفته و تعطيلي در روزهاي تعطيلات رسمي محاسبه شود."

5)       عطف به بند 2 استاندارد 2.4 مقاوله نامه مذکور، "مرخصي استحقاقي ساليانه دريانوردان نبايد از 2.5 روز براي هرماه کار (employment) کمتر باشد."

6)       عطف به ماده 6 پيمان جمعي بين انجمن با شرکت ملي نفتکش براي سالهاي 1396-1394، "مرخصي استحقاقي دريانورد به شرح مندرج در قرارداد کاردريانورد مي باشد که درهرصورت ازحداقل 5/2 روز درماه کمترنخواهد بود."

Paid annual leave

With respect to the provisions of Article 6 of this CBA, paid annual leave for seafarers is as

specified in the relevant SEA. However, the paid annual leave shall not be less than 2.5 days for each completed month of service and pro rata for a shorter period.

 

7)       عطف به بند الف ماده 5 قرارداد کارکنان دريايي شرکت ملي نفتکش ايران " منظور از مرخصي در اين قرار داد بر مبناي يک ماه کار بر روي کشتي معادل پانزده روز استراحت ناشي از کار و دو و نيم روز مرخصي استحقاقي که جمعا هفده و نيم روز مي باشد."

8)       و نهايتاً عطف به بند 10-9 مجموعه مقررارت اداري و استخدامي کارکنان دريايي شرکت ملي نفتکش ايران " ميزان مرخصي و استراحت ماهانه کارکنان نفتکشها رسمي و قراردادي بورسيه متعهد معادل 17.5 روز به ازاي 30 روز کار در روي نفتکش محاسبه و اعطا مي گردد." (شايان ذکر است از آنجايي که اين مقررارت داخلي ميباشد به نظر مي رسد در مورد کارکنان رسمي شرکت لازم الاجرا است و براي کارکنان قراردادي از آنجايي که قرارداد دو جانبه بين کارگر و کارفرما و جود دارد در صورت تعارض مفاد قرارداد و قانون کار رجحان و برتري دارد)

 

لذا با عنايت به مفاد  فوق الذکر اگر دريانوردان عزيز شرکت ملي نفتکش هنوز لازم مي بينند مقررات جاري آن شرکت درخصوص محاسبه مرخصي استحقاقي کارکنان دريايي آن شرکت شفاف سازي و تبيين شود، با ذکر دلايل متقن و مستند، نمايندگان خود را در انجمن ياري دهند.

سيد عليرضا نواب صفي الدين

مشاور روابط کار و پيمان هاي جمعي