فرم های انجمن

جهت مشاهده فرم مربوطه مورد نظر روی نام آن کلیک نمایید

جستجوی فرم ها بر اساس موضوع :  
      • اطلاعيه شماره دوم طرح بيمه درمان تکميلي
      • گزارش بازرسي انجمن دريانوردان- بهمن 98
      • بخش پنجم گزارش عملکرد يکساله انجمن
      • فرم وکالت اعضا براي شرکت در مجمع فوق العاده و عمومي عادي مرحله دوم 1398
      • اطلاعيه دعوت به شرکت در مجمع فوق العاده و عمومي عادي مرحله دوم سال 1398
      • راهنماي کامل ثبت نام و فعال سازي کارت هاي رفاهي زيبا موج نوين
      • فرم عضويت انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
      • شرايط و مدارک عضويت در انجمن صنفي دريانوردان
      • بخش چهارم کارنامه عملکرد يکساله انجمن
      • بخش سوم کارنامه عملکرد يکساله انجمن
      • بخش دوم کارنامه عملکرد يکساله انجمن
      • بخش اول کارنامه عملکرد يکساله انجمن
      • قرارداد پيشنهادي خارجي
      • قرارداد پيشنهادي ايراني
      • مدارک مورد نياز جهت ثبت نام
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران نسخه فارسي -سال 2020
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت والفجر ( Ro-Ro - catamaran)-سال 2020
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت والفجر(offshore) -سال 2020
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران نسخه انگليسي -سال 2020
      • فرم درخواست بيمه تکميلي
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت نفتکش براي دريانوردان ايراني نسخه فارسي -سال 2020
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت اطلس آتلانتيک نسخه فارسي -سال 2020
      • اطلاعيه شماره 4 طرح بيمه درمان تکميلي
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت نفتکش براي دريانوردان ايراني -سال 2020
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت اطلس آتلانتيک -سال 2020
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت نفتکش براي دريانوردان خارجي-سال 2020
      • اساسنامه انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران- مصوب مجمع فوق العاده 1398
      • بخشنامه ITF در خصوص ويروس کرونا و اجراي مقرره 2.5 کنوانسيون کار دريايي MLC
      • جزئيات و طرح کارگاه آموزشي MLC
      • 19En229IbfListOfDesignatedRiskAreas19thOctober2019
      • 19En199CircularStraitsOfHormuzAx1
      • 19En199CircularStraitsOfHormuzAx2
      • 19En229ItfWarlikeAndHighRiskAreas
      • 19En199CircularStraitsOfHormuz
      • پرسشنامه-MLC
      • پرسشنامه
      • فرم شکايت دريانوردان خارجي
      • گزارش کامل از نتايج بررسي سانحه سانچي
      • فرم شكايت دريانوردان ايراني