فرم های انجمن

جهت مشاهده فرم مربوطه مورد نظر روی نام آن کلیک نمایید

جستجوی فرم ها بر اساس موضوع :  
      • اساسنامه انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
      • قرارداد پيشنهادي خارجي
      • قرارداد پيشنهادي ايراني
      • مدارک مورد نياز جهت ثبت نام
      • بخش چهارم کارنامه عملکرد يکساله انجمن
      • بخش سوم کارنامه عملکرد يکساله انجمن
      • بخش دوم کارنامه عملکرد يکساله انجمن
      • بخش اول کارنامه عملکرد يکساله انجمن
      • جزئيات و طرح کارگاه آموزشي MLC
      • فرم عضويت انجمن صنفي دريانوردان
      • 19En229IbfListOfDesignatedRiskAreas19thOctober2019
      • 19En199CircularStraitsOfHormuzAx1
      • 19En199CircularStraitsOfHormuzAx2
      • 19En229ItfWarlikeAndHighRiskAreas
      • 19En199CircularStraitsOfHormuz
      • پرسشنامه-MLC
      • پرسشنامه
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت والفجر - unlimited
      • فرم شکايت دريانوردان خارجي
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت والفجر - passengers
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت والفجر - offshore
      • قرارداد پيمان جمعي(cba) شرکت کشتيراني 2019-انگليسي
      • قرارداد پيمان جمعي(cba) شرکت کشتيراني 2019
      • قرارداد پيمان جمعي (cba) شرکت نفتکش 2019-انگليسي
      • پيمان جمعي (cba) آتلانتيک 2019
      • قرارداد پيمان جمعي(cba) شرکت نفتکش 2019
      • گزارش کامل از نتايج بررسي سانحه سانچي
      • فرم شكايت دريانوردان ايراني