درباره انجمن

معرفی انجمن  چشم انداز  ماموریت ها 

ارتقاء و بهبود صنف و صنعت دريا و دريانوردي ايران